სასწავლო პროცესისასწავლო დეპარტამენტის უფროსი - ნინო ციცხვაია
მოადგილე - თეა თამარაშვილი
სტუდენტის გზამკვლევი

სტუდენტთა სიები ჯგუფების მიხედვით

პრაქტიკის დებულება

სტუდენტთა მიმდინარე შეფასება

პრაქტიკის დღიური

შუალედური გამოცდების ცხრილი

საბაკალავრო ნაშრომის ინსტრუქცია

კონსულტაციების განრიგი

ლექციათა განრიგი

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების უწყისი

დამატებითი გამოცდების ცხრილი

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების უწყისი

სტუდენტთა შეფასების დებულება

აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემა

შეფასების უწყისი

აკადემიური პერსონალის დატვირთვის ინსტრუქცია


სასწავლო დეპარტამენტის დებულება