მარტი 7, 2017

სტუდენტთა მე-3 საერთაშორისო პრაქტიკულ-სამეცნიერო კონფერენცია

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

EKVTIME TAKAISHVILI TEACHING UNIVERSITY

სტუდენტთა III საერთაშორისო პრაქტიკულ-სამეცნიერო კონფერენცია

გიწვევთ სტუდენტთა III საერთაშორისო პრაქტიკულ-სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება 2017 წლის 10 ივნისს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში (ქ. რუსთავი 3700, ბოსტანქალაქის ქუჩა №3)

კონფერენციის მიმართულებებია:

ჰუმანიტარული

განათლება

ბიზნესის ადმინისტრირება

ტურიზმი

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად ვიწვევთ აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის სტუდენტებს (ბაკალავრები, მაგისტრები, დოქტორანტები).

მოხსენების თეზისების მიღების ბოლო ვადაა 10 აპრილი: a.zoia777@gmail.com

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული.

კონფერენციის პროგრამა და თეზისები გამოქვეყნდება ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ოფოციალურ ვებ-გვერდზე: rvali.edu.ge

მონაწილეები დაბეჭდილ ეგზემპლარებს მიიღებენ კონფერენციის მსვლელობისას.

კონფერენცია ჩატარდება 2017 წლის 10 ივნისს 12 საათზე, მისამართი: საქართველო, ქ. რუსთავი, 3700, ბოსტანქალაქის ქუჩა №3.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერობების სამსახურს, ხელმძღვანელი პროფ. ზოია ადამია, ტელ.: (+995599) 270746 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: a.zoia777@gmail.com.

განაცხადის შევსების ნიმუში:

გვარი…………………………………….........

სახელი, მამის სახელი ………………………………………........

სასწავლო დაწესებულება…………

საგანმანათლებლო პროგრამა…………………………………........

კურსი …………………………….…………..............

მისამართი ………………………………………….............

ტელეფონი …………………………………….….............

ელ. ფოსტა …………………………………....

მონაწილეობის ფორმა (დასწრებული, დაუსწრებელი) …….

მოსალოდნელი/ სასურველი სექცია …………………………......

მოხსენების სათაური ……………………………….......

ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, მამის სახელი: ………………

აკადემიური კვალიფიკაცია...............................................................

შეავსეთ ცხრილი!!!!

სახელი, გვარი

სწავლებისფორმა; კურსი

თემის

დასახელება

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: სახელი, გვარი - აკადემიურიხარისხი, აკადემიური

თანამდებობა

ე. მარიამიძე

E. Mariamidze

Е. Д. Мариамидзе

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Sokhumi State University

Сухумский Государственный Университет

ბაკალავრიატი

IIIკურსი

Bachelor,

III-rdcourse

бакалавриат.;

III курс

ინგლისური, როგორც უნივერსალური ენა ბიოლოგიურ მეცნიერებაში

English as the Universal Language of Biological Science

Английский как универсальный язык биологических наук

მ. აღაია

M. Aghaia

М. Р. Агаия

ფილოლოგიის დოქტორი. ასისტენტ-პროფესორი

თბილისი, საქართველო

Tbilisi, Georgia

Тбилиси, Грузия


პუბლიკაციისათვის თეზისების მასალები წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულ ფოსტაზე: rvaliuni@gmail.com, WORD- ის ტექსტური (რედაქტირებით).

თეზისების მოცულობა 1-2 გვერდი. გვერდის ფორმატი: А 4, ველი 25 მმ. შრიფტი TimesNewRoman Сyr, 12, ხაზებს შორის ინტერვალი – 1.

ფაილის სახელწოდება უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის გვარს (განაცხადი მონაწილეობის შესახებ მიემაგრება ცალკე ფაილის სახით).

თეზისების გაფორმება:

შრიფტის ზომა 14, კურსორი, მარჯვენა მხარეს დახრილი, ხაზებს შორის ინტერვალი – 1;

  1. 1. თეზისების ავტორთა (ავტორების) ინიციალები და გვარი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე (ნახევრადმუქი) ;
  2. 2. უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, სპეციალობა, კურსი (ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე);
  3. 3. ხელმძღვანელის ინიციალები და გვარი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე (ნახევრად მუქი);
  4. 4. ხელმძღვანელის სამეცნიერო ხარისხი და წოდება;
  5. 5. ქალაქი და ქვეყანა ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე (ნახევრად მუქი)
  6. 6. თეზისების დასახელება ასომთავრულით ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე (ნახევრად მუქი) შრიფტის ზომა - 14.
  7. გამოტოვებული ადგილი, ძირითადი ტექსტი შრიფტი - 12.

მასალები იბეჭდება ავტორის რედაქციით და მასზე სრულ პასუხისმგებლობას იღებს თავად ავტორი. ელექტრონულ ფოსტაზე, მასალების გამოგზავნის შემდეგ, 7 (შვიდი) დღის განმავლობაში, მიიღებთ შეტყობინებას „მასალები მიღებულია“, წინააღმდეგ შემთხვევაში თავიდან გამოაგზავნეთ ან დარეკეთ.

გაფორმების ნიმუში:

ნ. ლომიძე

N. Lomidze

Н.К. Ломидзе

ექვთიე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

Ekvtime Takaishvili Teaching University

Университет им. Эквтиме Такаишвили

სპეციალობა: რუსული ფილოლოგია, მე-3 კურსი

ხელმძღვანელი: ზ. ადამია

Z. Adamia

З. К.Адамия

ფილოლოგიის დოქტორი. პროფ.

რუსთავი, საქართველო

Rustavi, Georgia

Рустави, Грузия

თეზისების დასახელება ქართულ ენაზე

თეზისების დასახელება ინგლისურ ენაზე

თეზისების დასახელება რუსულ ენაზე

……………………ტექსტი ………………………………..........................................................

………………………….ტექსტი…………………………..........................................................

……………………ტექსტი ………………………………..........................................................

………………………….ტექსტი…………………………..........................................................

……………………ტექსტი ………………………………..........................................................

………………………….ტექსტი…………………………..........................................................

……………………ტექსტი ………………………………..........................................................

………………………….ტექსტი…………………………..........................................................

……………………ტექსტი ………………………………..........................................................

………………………….ტექსტი…………………………..........................................................

……………………ტექსტი ………………………………..........................................................

………………………….ტექსტი…………………………..........................................................

………………………….ტექსტი…………………………..........................................................