მარტი 4, 2017

სწავლების ეფექტური მეთოდების გამოყენება სასწავლო პროცესში

2017 წლის 22 აპრილს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ჩატარდება ტრენინგი ,, სწავლების ეფექტური მეთოდების გამოყენება სასწავლო პროცესში'". დასაწყისი 10 საათზე