აგვისტო 19, 2015

მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ის სტუდენტები, რომლებმაც მოიპოვეს მობილობის უფლება ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში, უნდა გამოცხადდნენ არაუგვიანეს 2015 წლის 5 სექტემბრისა და წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

1. სასწავლო ბარათის ქსეროასლი

2. პირადობის/პასპორტის ქსეროასლი

3. ატესტატის ქსეროასლი

4. უსდ-ში ჩარიცხვის ნორმატიული აქტი