აგვისტო 29, 2017

მაგისტრანტთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდის ხანგრძლივობის განსაზღვრისა და გამოცდების ჩატარების შესახებ

ბრძანება N26