იურიდიული ცნობარი

იურიდიული სამსახურის უფროსი ივანე ბალახაშვილი

სასწავლო უნივერსიტეტის წესდება
აკადემიური საბჭოს დებულება
შინაგანაწესი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
სასწავლო დეპარტამენტის დებულება
სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესი
ბაკალავრიატის დებულება
მაგისტრატურის დებულება
ბიბლიოთეკის დებულება
საქმის წარმოების ინსტრუქცია
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
ეთიკის კოდექსი
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესი
იურიდიული სამსახურის დებულება
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება
დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის დებულება
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის დებულება
კანცელარიის დებულება
საფინანსო განყოფილების დებულება
სამეურნეო განყოფილების დებულება
განათლების ფაკულტეტის დებულება
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულება
ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დებულება
ენების და სასერთიფიკატო ტრენინგ-ცენტრის დებულება
კარიერის ცენტრის დებულება
საგამოცდო ცენტრის დებულება
სტუდენტის პრაქტიკის დებულება
ტურისტული კლუბის დებულება