განათლების ფაკულტეტი
განათლების ფაკულტეტის დეკანის მ. შ. ნათელა ფარცხალაია - პროფესორი, განათლების აკადემიური დოქტორი

ეკატერინე გიგაშვილი-ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, განათლების აკადემიური დოქტორი


განათლების მიმართულება ითვალისწინებს დაწყებით კლასების (I-VI) მასწავლებლის მომზადებას ეროვნული სასწავლო გეგმისა და საგნობრივი სტანდარტების მიხედვით.

განათლების მიმართულების საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს ენიჭება განათლების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. ამ პროგრამის გავლის შემდეგ დაწყებითი კლასის მასწავლებელი დაუფლებული იქნება ცოდნის ერთიან სისტემას მოზარდი თაობის აღზრდა-განათლების სფეროში, ასევე გაერკვევიან განათლების სფეროში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებში.

დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა


სასწავლო გეგმა