ხარისხის უზრუნველყოფა
ხარისხის უზრუნველოფის სამსახურის უფროსი-მარიამ დარბაიძე- პროფესორი, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი


აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისადა დამტკიცების წესი

როფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების ინსტრუქცია

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების სქემა

საბაკალავრო ნაშრომის ინსტრუქცია

აკადემიური პერსონალის/მოწვეულის პეციალისტების გამოკითხვის ანკეტა

სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

აკადემიური პერსონალის თვითშეფასების ანკეტა

საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობა და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესი

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის ანკეტა

კითხვები კურსდამთავრებულთათვის

სასწავლო კურსების შეფასების ანკეტა

კითხვარი დამსაქმებელთათვის

სილაბუსის შეფასების კითხვარი

საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის ნიმუში

სილაბუსის შედგენის ინსტრუქცია

ხარისხის გამოკითხვის ანალიზი

სილაბუსის ნიმუშ

ლექტორის ხელოვნების შეფასება სტუდენტის მიერ